Can I access alternative language services?

Bankwest is committed to providing banking services which are inclusive and accessible for customers with limited English.

Access a free interpreter service through our branches and over the phone

Visit your local branch or call us on 13 17 19 to ask about this complimentary service.

Change the language of our ATMs

You can change the ATM language from English to Chinese, Arabic, Vietnamese, Filipino, Korean or Greek.

廣東話 / Cantonese

有其他語言的服務可以使用嗎?

Bankwest致力於為英語能力有限的客戶提供全方位、易使用的銀行服務。您可以:

前往我們的分行和撥打電話來獲得免費口譯服務。請前往您的附近分行或致電13 17 19聯繫我們,詢問此免費服務。

將本行ATM的語言從英文更改為中文、阿拉伯文、越南文、非律賓文、韓文或希臘文。

Wikang Filipino / Filipino

Maaari ba akong makakuha ng mga serbisyo sa ibang wika?

Ang Bankwest ay nakatuon sa pagbibigay ng mga serbisyo sa pagbabangko na inklusibo at madaling makuha ng mga kostumer na hindi gaanong makapagsalita ng Ingles. Maaari ninyong:

Makuha ang libreng serbisyo ng interpreter sa pamamagitan ng aming mga sangay at sa telepono. Bisitahin ang sangay sa inyong lugar o tawagan kami sa 13 17 19 upang magtanong tungkol sa libreng serbisyong ito.

Palitan ang wika sa aming mga ATM mula Ingles at gawin itong wikang Chinese, Arabic, Vietnamese, Filipino, Koreano o Greek.

Ελληνικά / Greek

Μπορώ να έχω πρόσβαση σε εναλλακτικές γλωσσικές υπηρεσίες;

Η Bankwest είναι δεσμευμένη να παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες που είναι χωρίς αποκλεισμούς και είναι προσβάσιμες σε πελάτες με περιορισμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Μπορείτε:

Να έχετε πρόσβαση σε χωρίς χρέωση υπηρεσία διερμηνείας μέσω των καταστημάτων μας και τηλεφωνικά. Επισκεφθείτε το τοπικό κατάστημά σας ή καλέστε μας στο 13 17 19 και ζητήστε αυτή τη χωρίς χρέωση υπηρεσία.

Αλλάξτε τη γλώσσα των ATM μας από τα αγγλικά, στα κινέζικα, αραβικά, βιετναμέζικα, φιλιππινέζικα, κορεάτικα και ελληνικά.

हिंदी / Hindi

क्या मैं वैकल्पिक भाषा सेवाओं तक पहुँच प्राप्त कर सकता/सकती हूँ?

Bankwest अंग्रेज़ी में सीमित योग्यता वाले ग्राहकों के लिए समावेशी और सुलभ बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। आप:

हमारी शाखाओं पर जाकर और फोन करके नि:शुल्क दुभाषिया सेवा तक पहुँच प्राप्त कर सकते/सकती हैं। इस निःशुल्क सेवा के बारे में पूछने के लिए हमारी स्थानीय शाखा पर जाएँ या हमें 13 17 19 पर फोन करें।

आप हमारे ATMs पर भाषा को अंग्रेज़ी से बदलकर चीनी, अरबी, वियतनामी, फिलीपिनो, कोरियन या ग्रीक बना सकते/सकती हैं।

Italiano / Italian

Posso avere accesso a servizi linguistici alternativi?

Bankwest si è impegnata a fornire servizi bancari che siano inclusivi e accessibili per i clienti con una conoscenza limitata dell'inglese. Tu puoi:

Avere accesso a un servizio gratuito d'interpretariato tramite le nostre filiali e per telefono. Visita la tua filiale locale o chiamaci al numero 13 17 19 per avere informazioni su questo servizio gratuito.

Cambia la lingua dei nostri ATM dall'inglese al cinese, all'arabo, al vietnamita, al filippino, al coreano o al greco.

普通话 / Mandarin

我能否使用其它语言服务?

Bankwest致力于提供方便顾客的银行服务,照顾那些英语水平有限的顾客。您可以:

通过我们分行在电话上使用免费翻译服务。 访问您 本地的分行 或致电13 17 19询问这项免费服务。

把我们取款机的语言 从英语换成汉语、阿拉伯语、越南语、菲律宾语、韩语或希腊语。

ਪੰਜਾਬੀ / Punjabi

ਕੀ ਮੈਂ ਬਦਲਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਬੈਂਕਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੀਮਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਫੋਨ ਉਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਿਕ ਬਰਾਂਚ ਉਪਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ 13 17 19 ਉਪਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ।

ਸਾਡੀਆਂ ਏ ਟੀ ਐਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਚੀਨੀ, ਅਰਬੀ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਫਿਲਪੀਨੋ, ਕੋਰੀਅਨ ਜਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ।

Español / Spanish

¿Puedo acceder a servicios de idiomas alternativos?

Bankwest se compromete a proporcionar servicios bancarios que sean inclusivos y accesibles para clientes que tengan conocimientos limitados de inglés. Usted puede:

Acceder a un servicio de interpretación gratuito a través de nuestras sucursales y por teléfono. Visitar su sucursal o llamarnos al 13 17 19 para preguntar sobre este servicio gratuito.

Cambiar el idioma de nuestros cajeros automáticos de inglés a chino, árabe, vietnamita, filipino, coreano o griego.

Tiếng Việt / Vietnamese

Tôi có thể tiếp cận các dịch vụ ngôn ngữ khác không?

Bankwest cam kết cung cấp các dịch vụ ngân hàng bao trùm và có thể tiếp cận cho các khách hàng nói tiếng Anh hạn chế. Quý vị có thể:

Tiếp cận dịch vụ thông dịch viên miễn phí thông qua các chi nhánh của chúng tôi và trên điện thoại. Hãy ghé thăm chi nhánh địa phương của quý vị hoặc gọi cho chúng tôi theo số 13 17 19 để hỏi về dịch vụ miễn phí này.

Thay đổi ngôn ngữ trên ATM của chúng tôi từ tiếng Anh sang tiếng Trung, Ả Rập, Việt Nam, Phi Líp Pin, Hàn Quốc hay Hy Lạp.

Related support

How to change banks to Bankwest

Send and receive international payments

Need help?

Contact us about your banking needs, get in touch from overseas, or send us your feedback.